Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Dowload phần mềm từ điển anh việt


  Các bạn đang xem bản Dowload phần mềm từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn

24    Bổ nhiệm Thành viên và lợi ích của các Thành viên
24.1    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, Hội đồng Thành viên có quyền bổ nhiệm một hoặc nhiều người trong số họ vào chức vụ thành viên quản trị của 
 Các bạn đang xem bản Dowload phần mềm từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
Công ty hoặc vào chức vụ điều hành khác trong Công ty và có quyền ký kết một hợp đồng hoặc thỏa thuận với bất kỳ Thành viên nào do Công ty tuyển dụng hoặc để cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi các nghĩa vụ thông thường của một Thành viên. Việc bổ nhiệm, hợp đồng hoặc thỏa thuận như vậy có thể được thực hiện hoặc được ký theo các điều khoản do Hội đồng Thành viên quyết định và trả thù lao cho Thành viên đó về các dịch vụ của Thành viên đó mà Hội đồng Thành viên cho là phù hợp. Việc bổ nhiệm Thành viên vào chức vụ điều hành sẽ chấm dứt nếu Thành viên đó thôi không làm Thành viên nhưng không phương hại đến bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đối với việc vi phạm bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Thành viên đó. Hội đồng Thành viên cũng có quyền cách chức điều hành của Thành viên (nhưng không phương hại đến bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào về vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa Thành viên đó và Công ty).
Các bạn đang xem bản Dowload phần mềm từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
24.2    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, và với điều kiện là Thành viên đó đã tiết lộ cho Hội đồng Thành viên tính chất và phạm vi của bất kỳ quyền lợi quan trọng nào của mình, một Thành viên, không phụ thuộc vào chức vụ:
Các bạn đang xem bản Dowload phần mềm từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
(a)    Có thể là một bên trong, hoặc tham gia vào, bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào với Công ty hoặc trong đó Công ty có tham gia;
(b)    Có thể là một thành viên hoặc cán bộ khác của, hoặc được thuê bởi, hoặc là một bên trong bất kỳ giao dịch hoặc thu xếp nào với, hoặc tham gia dưới hình thức khác vào, bất kỳ pháp nhân nào do Công ty thành lập hoặc trong đó Công ty góp vốn hoặc lợi ích trong pháp nhân đó có thể xung đột với các lợi ích của Công ty;
(c)    Thành viên đó, vì lý do chức vụ của mình, sẽ không phải chịu trách nhiệm trước Công ty về bất kỳ quyền lợi nào mà Thành viên đó nhận được từ chức vụ hay việc được thuê đó hoặc từ bất kỳ giao dịch hoặc thu xếp nào hoặc từ bất kỳ lợi ích nào trong bất kỳ pháp nhân nào như vậy và sẽ không có trách nhiệm tránh bất kỳ giao dịch hoặc thu xếp nào như vậy trên cơ sở lợi ích hoặc quyền lợi nào như vậy; và
(d)    có quyền hành động trên cương vị cá nhân hoặc đại diện chuyên môn cho tổ chức của Thành viên đó, và Thành viên hoặc tổ chức của Thành viên đó có quyền hưởng thù lao cho các dịch vụ chuyên môn như thể Thành viên đó không phải là một Thành viên của Hội đồng.
24.3    Cho mục đích của Điều này:
(a)    một thông báo chung được gửi bởi một Thành viên hoặc đại diện của một Thành viên cho Hội đồng Thành viên rằng Thành viên đó phải được coi là có lợi ích với tính chất và phạm vi nêu trong thông báo trong mọi giao dịch hoặc thỏa thuận với một người cụ thể hoặc một nhóm người cụ thể sẽ được coi là công bố đầy đủ lợi ích của Thành viên đó trong bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào như vậy; và
(b)    lợi ích mà một Thành viên không biết và không thể kỳ vọng một cách vô lý là Thành viên đó biết sẽ không được coi là lợi ích của Thành viên đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét