Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Dowload từ điển việt anh


  Các bạn đang xem bản dịch Dowload từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn

31    Báo cáo kế toán và Kiểm toán
31.1    Không Cổ đông nào (với tư cách là Cổ đông) có quyền kiểm tra bất kỳ sổ sách kế toán nào hoặc các sổ sách và tài sản khác của Công ty ngoại trừ trường hợp được Pháp luật quy định hoặc được Hội đồng Thành viên cho phép hoặc được cho phép bởi một Nghị quyết Thông thường.
31.2    Công ty có thể chỉ định một kiểm toán viên để kiểm tra các báo cáo kế toán và báo cáo về các báo cáo kế toán đó theo quy định của Pháp luật.
  Các bạn đang xem bản dịch Dowload từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
32    Vốn hóa Lợi nhuận
32.1    Thông qua một Nghị quyết Thông thường đối với công ty TNHH theo cổ phần và một Nghị quyết Đặc biệt đối với công ty TNHH theo cổ phần không mệnh giá, Hội đồng Thành viên có thể:
(a)    tùy thuộc vào quy định dưới đây, quyết định vốn hóa bất kỳ khoản lợi nhuận không được phân phối nào của Công ty không yêu cầu phải trả lợi tức ưu đãi (dù là các khoản này sẵn có để phân phối hay không) hoặc bất kỳ khoản tiền nào trong quỹ mua lại vốn của Công ty và/hoặc tài khoản thặng dư cổ phần đối với công ty TNHH theo cổ phần;
  Các bạn đang xem bản dịch Dowload từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
(b)    phân bổ số tiền được quyết nghị vốn hóa cho các Cổ đông theo tỷ lệ với số lượng hoặc, theo số tiền danh nghĩa của Cổ phần đối với công ty TNHH theo cổ phần (dù là đã được thanh toán đầy đủ hay chưa) mà các Cổ đông này nắm giữ tương ứng để họ có quyền tham gia vào việc phân phối số tiền đó nếu các Cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và số tiền đó đã có thể được phân phối và đã được phân phối dưới hình thức cổ tức. Sử dụng số tiền đó thay mặt cho các Cổ đông để thanh toán hết các khoản tiền, nếu có, vào thời điểm chưa thanh toán đối với bất kỳ Cổ phần nào được nắm giữ tương ứng bởi các Cổ đông, hoặc để thanh toán hết và phân chia các Cổ phần chưa phát hành hoặc giấy nợ của Công ty được ghi nhận đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ cho các Cổ đông đó, hoặc các Cổ đông này có thể chỉ thị, theo tỷ lệ sở hữu, hoặc từng phần theo một cách thức hoặc theo các cách thức khác với điều kiện là quỹ dự phòng mua lại vốn, các khoản lợi nhuận không có sẵn để phân phối và tài khoản thặng dư cổ phần đối với công ty TNHH theo cổ phần, vì mục đích của Điều lệ này, chỉ có thể được áp dụng để thanh toán hết cho các Cổ phần chưa phát hành để phân bổ cho các Cổ đông được ghi nhận đã thanh toán đầy đủ;
  Các bạn đang xem bản dịch Dowload từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
(c)    thực hiện quy định đó thông qua việc phát hành các giấy chứng nhận theo tỷ phần hoặc thông qua việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức khác như được Hội đồng Thành viên có thể quyết định trong trường hợp các Cổ phần hoặc giấy nợ trở nên có thể phân phối được theo tỷ lệ theo Điều lệ này; và
  Các bạn đang xem bản dịch Dowload từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
(d)    ủy quyền cho bất kỳ người nào thay mặt cho tất cả các Cổ đông liên quan ký kết một hợp đồng với Công ty để thực hiện việc phân phối tương ứng cho các Cổ đông được ghi nhận đã thanh toán đầy đủ đối với các Cổ phần hoặc giấy nợ mà các Cổ đông đó có quyền sở hữu đối với việc vốn hóa đó, bất kỳ hợp đồng nào được ký kết theo sự ủy quyền đó sẽ có giá trị ràng buộc đối với tất cả các Cổ đông đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét