Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Phần mềm từ điển anh việt miễn phí

  Các bạn đang xem bản dịch Phần mềm từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn

 16    Số lượng Thành viên
16.1    Số lượng Thành viên (không phải là các Thành viên Ủy quyền) sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ con số tối đa nào nhưng không ít hơn hai.
  Các bạn đang xem bản dịch Phần mềm từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
17    Đại diện theo Ủy quyền
17.1    Bất kỳ Thành viên nào (không phải là Đại diện theo Ủy quyền) cũng có quyền chỉ định bất kỳ Thành viên nào khác hoặc bất kỳ người nào khác làm Đại diện theo Ủy quyền và có quyền miễn nhiệm Đại diện theo Ủy quyền đó.
  Các bạn đang xem bản dịch Phần mềm từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
17.2    Một Đại diện theo Ủy quyền sẽ có quyền tham dự, tham gia và được tính vào số đại biểu cần thiết dự họp và biểu quyết tại bất kỳ cuộc họp  nào của Hội đồng Thành viên và bất kỳ cuộc họp nào của các ban của Hội đồng Thành viên trong đó người chỉ định của Đại diện theo Ủy quyền là một thành viên mà tại cuộc họp đó Thành viên chỉ định không tham dự trực tiếp, và thực hiện tất cả các chức năng chung của người chỉ định với tư cách là một Thành viên khi người chỉ định vắng mặt nhưng không có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ Công ty đối với các công việc mà Thành viên đó thực hiện với tư cách là một Đại diện theo Ủy quyền. Không cần thiết phải gửi thông báo về cuộc họp như vậy cho một Đại diện theo Ủy quyền.
  Các bạn đang xem bản dịch Phần mềm từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
17.3    Đại diện theo Ủy quyền sẽ thôi không làm Đại diện theo Ủy quyền nếu người chỉ định của Đại diện theo Ủy quyền không còn làm Thành viên nữa.
  Các bạn đang xem bản dịch Phần mềm từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
17.4    Việc chỉ định hoặc miễn nhiệm Đại diện theo Ủy quyền phải được thông báo cho Công ty bằng thông báo có chữ ký của Thành viên chỉ định hoặc hủy bỏ chỉ định hoặc theo bất kỳ cách thức nào được Hội đồng Thành viên chấp thuận.
  Các bạn đang xem bản dịch Phần mềm từ điển anh việt miễn phí của tudienanhviet.com.vn
17.5    Trừ trường hợp có quy định khác trong Điều lệ này, Đại diện theo Ủy quyền sẽ được coi là một Thành viên cho mọi mục đích của chức vụ đó và tự chịu trách nhiệm về mọi việc làm và vi phạm của mình và Đại diện theo Ủy quyền không được coi là đại diện của Thành viên chỉ định mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét