Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tải từ điển việt anh


  Các bạn đang xem bản tải từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn

34    Giải thể
34.1    Trong trường hợp Công ty bị giải thể, thông qua việc phê chuẩn một Nghị quyết Đặc biệt và bất kỳ việc chấp thuận nào bởi Pháp luật, Công ty có thể chia toàn bộ hoặc từng phần của các tài sản của Công ty cho các Cổ đông với điệu kiện là Cổ đông sẽ phải chấp nhận rằng bất kỳ tài sản nào được nhận sẽ gắn liền với trách nhiệm pháp lý.
 Các bạn đang xem bản tải từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
34.2    Cho mục đích của Điều lệ này, người thanh lý hoặc trong trường hợp không có người thanh lý, Hội đồng Thành viên có thể, vì mục đích đó, định giá bất kỳ tài sản nào và quyết định cách thức phân chia giữa các Cổ đông hoặc các loại cổ phần khác nhau của Cổ đông hoặc giao toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài sản trong việc ủy thác đối với việc ủy thác đó vì lợi ích của các Cổ đông.
 Các bạn đang xem bản tải từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
35    Bồi hoàn
35.1    Trong phạm vi được pháp luật cho phép, mọi cán bộ hiện tại hoặc cán bộ cũ của Công ty sẽ được bồi hoàn từ các tài sản của Công ty đối với bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà cán bộ đó gánh chịu do vai trò hiện là hoặc đã là một cán bộ. Không cần sự phê chuẩn của Công ty tại đại hội cổ đông, Hội đồng Thành viên có thể cho phép việc mua hoặc duy trì bởi Công ty đối với bất kỳ cán bộ nào hoặc cán bộ cũ của Công ty về bất kỳ loại bảo hiểm nào được pháp luật cho phép đối với bất kỳ trách nhiệm nào mà có thể bằng cách nào khác gắn liền với cán bộ hiện tại hoặc cán bộ cũ đó.
  Các bạn đang xem bản tải từ điển việt anh của tudienanhviet.com.vn
Chúng tôi, những người tham gia vào Bản Thỏa thuận này, mong muốn thành lập một công ty phù hợp với quy định của Điều lệ này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét