Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tân từ điển anh việt

 
 Các bạn đang xem bản dịch Tân từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn

27    Thư ký
27.1    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, Thư ký sẽ do Hội đồng Thành viên chỉ định với thời hạn, mức thù lao và theo các điều kiện mà Hội đồng Thành viên cho là phù hợp và Hội đồng Thành viên có quyền miễn nhiệm bất kỳ Thư ký nào do họ bổ nhiệm.
28    Biên bản
28.1    Thư ký sẽ lập biên bản vào sổ biên bản được lưu giữ cho mục đích phù hợp với quy định của Pháp luật.
 Các bạn đang xem bản dịch Tân từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
29    Con dấu
29.1    Hội đồng Thành viên có quyền quyết nghị vào bất kỳ thời điểm nào rằng Công ty sẽ có, hoặc ngừng sử dụng, một con dấu chung.
29.2    Con dấu chỉ được sử dụng trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng Thành viên hoặc của một ban do Hội đồng Thành viên ủy quyền. Hội đồng Thành viên có thể quyết định người ký văn bản được đóng Dấu và văn bản đó sẽ được ký bởi bất kỳ hai Thành viên nào hoặc bởi một Thành viên và một Thư ký, trừ trường hợp có quyết định khác.
29.3    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, Hội đồng Thành viên có quyền quyết định có hoặc hủy bỏ:
 Các bạn đang xem bản dịch Tân từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
(a)    một con dấu chính thức sử dụng ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, hoặc nơi nào ngoài Jersey, con dấu đó là bản sao của con dấu chung của Công ty. Bất kỳ con dấu chính thức nào như vậy sẽ có tên nước, vùng lãnh thổ hoặc nơi mà con dấu đó được sử dụng hoặc từ "con dấu phụ”; và
(b)     con dấu chính thức chỉ được sử dụng liên quan đến việc đóng dấu vào các chứng khoán do Công ty phát hành và con dấu chính thức sẽ là bản sao của con dấu chung của Công ty nhưng có thêm chữ “chứng khoán".
30         Cổ tức
30.1    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, thông qua Nghị quyết Thông thường, Công ty có quyền công bố cổ tức theo các quyền tương ứng của các Cổ đông nhưng cổ tức sẽ không được vượt quá số tiền do Hội đồng Thành viên đề xuất.
ư Các bạn đang xem bản dịch Tân từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
30.2    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, Hội đồng Thành viên có quyền chi trả cổ tức tạm thời nếu Hội đồng Thành viên thấy rằng lợi nhuận của Công ty có sẵn để phân phối. Nếu có nhiều loại Cổ phần khác nhau đã được phát hành, Hội đồng Thành viên có quyền chi trả cổ tức tạm thời đối với các Cổ phần có quyền hưởng cổ tức sau hoặc không được ưu tiên về cổ tức cũng như đối với các Cổ phần có quyền ưu tiên về cổ tức, nhưng cổ tức tạm thời sẽ không được chi trả cho các Cổ phần hưởng cổ tức sau hoặc không có quyền ưu tiên nếu, tại thời điểm chi trả, cổ tức ưu đãi sẽ được trả chậm. Hội đồng Thành viên cũng có quyền chi trả theo từng kỳ do Hội đồng quy định đối với bất kỳ cổ tức nào phải chi trả theo tỷ lệ cố định nếu Hội đồng cho rằng lợi nhuận sẵn có để phân phối có thể giải trình việc chi trả đó. Với điều kiện là Hội đồng Thành viên hành động trên tinh thần thiện chí, Hội đồng Thành viên không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các Cổ đông có quyền ưu đãi về bất kỳ tổn thất nào mà họ phải gánh chịu do việc thanh toán đúng pháp luật cho cổ tức tạm thời của các Cổ phần hưởng cổ tức sau hoặc không được ưu đãi.
30.3    Trừ khi có quy định khác đi bởi các quyền gắn với Cổ phần, tất cả cổ tức sẽ được tuyên bố và chi trả phù hợp với số tiền đã góp cho Cổ phần mà theo đó cổ tức được chi trả. Tất cả cổ tức sẽ được chia thành các phần và chi trả theo tỷ lệ tương ứng với số tiền đã thanh toán cho Cổ phần trong bất kỳ một kỳ hoặc các kỳ của giai đoạn mà cổ tức được chi trả nhưng, nếu một Cổ phần nào được phát hành với điều khoản quy định là Cổ phần đó sẽ được xếp loại để trả cổ tức từ một ngày cụ thể, Cổ phần đó sẽ được xếp loại để hưởng cổ tức theo quy định đó.
30.4    Theo khuyến nghị của Hội đồng Thành viên, một đại hội tuyên bố cổ tức có thể chỉ thị rằng cổ tức sẽ được chi trả toàn bộ hoặc một phần thông qua phát hành Cổ phần hoặc thông qua phân phối tài sản; và khi có khó khăn trong vấn để phân phối, Hội đồng Thành viên có quyền giải quyết khó khăn đó và đặc biệt là có thể phát hành chứng chỉ tỷ phần cổ phiếu và ấn định giá trị phân phối của bất kỳ tài sản nào và có thể quyết định rằng bất kỳ Cổ đông nào sẽ được trả tiền mặt trên tổng giá trị tài sản đã ấn định để điều chỉnh quyền của Cổ đông và có quyền trao bất kỳ tài sản ủy thác nào.
30.5    Bất kỳ cổ tức hay khoản tiền phải trả nào khác đối với một Cổ phần có thể được chi trả bằng séc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được đăng ký của Cổ đông hoặc người được Hội đồng Thành viên công nhận là có quyền sở hữu Cổ phần đó hoặc, nếu có từ hai người trở lên là Cổ đông hoặc được Hội đồng Thành viên công nhận là người có quyền sở hữu chung của Cổ phần, séc sẽ được gửi đến Cổ đông có tên đầu tiên trong sổ đăng ký thành viên của Công ty hoặc đến người hoặc những người có quyền sở hữu và tới địa chỉ mà Hội đồng Thành viên toàn quyền quyết định. Mỗi tấm séc sẽ được lập để chi trả theo lệnh của người hoặc những người có quyền thụ hưởng hoặc sẽ được Hội đồng Thành viên toàn quyền quyết định chi trả cho người hoặc những người có quyền thụ hưởng qua chỉ thị bằng văn bản và việc thanh toán séc đó sẽ đồng nghĩa với việc Công ty hoàn thành việc trả cổ tức đó. Bất kỳ Cổ đông chung hay người sở hữu chung một Cổ phần như đã đề cập ở trên có thể cung cấp biên nhận cho bất kỳ khoản cổ tức nào hoặc khoản tiền nào phải trả đối với Cổ phần đó.
 Các bạn đang xem bản dịch Tân từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
30.6    Hội đồng Thành viên có quyền khấu trừ từ bất kỳ khoản cổ tức nào hoặc khoản tiền phải trả khác cho Cổ đông hoặc người sở hữu khác trên hoặc liên quan đến toàn bộ các khoản tiền (nếu có) mà hiện tại Cổ đông hoặc người đó còn nợ Công ty theo yêu cầu góp vốn hoặc liên quan theo một cách khác tới Cổ phần mà Cổ đông hoặc người đó nắm giữ.
30.7    Sẽ không có khoản cổ tức hoặc khoản tiền nào được trả cho Cổ phần được hưởng lãi từ Công ty trừ khi có quy định bởi các quyền gắn với Cổ phần đó.
 Các bạn đang xem bản dịch Tân từ điển anh việt của tudienanhviet.com.vn
30.8    Bất kỳ khoản cổ tức nào không được yêu cầu thanh toán trong 10 năm kể từ ngày cổ tức đó đến hạn thanh toán sẽ bị thu hồi và Công ty không còn nợ khoản cổ tức đó nữa, nếu Hội đồng Thành viên quyết nghị như vậy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét