Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt cho mobile


  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt cho mobile của tudienanhviet.com.vn

21    Cách chức, miễn nhiệm, từ chức Thành viên
21.1    Vị trí của một Thành viên sẽ được bỏ trống nếu:
(a)    Thành viên đó không còn là Thành viên theo quy định của Pháp luật hoặc bị pháp luật cấm hoặc không đủ tiêu chuẩn làm Thành viên; hoặc
(b)    Thành viên đó bị phá sản hoặc nói chung là có thu xếp hoặc thỏa thuận với các chủ nợ của Thành viên đó; hoặc
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt cho mobile của tudienanhviet.com.vn
(c)    Thành viên đó từ chức bằng thông báo gửi cho Công ty; hoặc
(d)    Công ty quyết định bằng Nghị quyết Thông thường.
21.2    Một Thành viên có thể từ chức bằng cách gửi văn bản thông báo cho Công ty đến Trụ sở Công ty, thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày nêu trong thông báo, hoặc sau khi gửi đến Trụ sở trong trường hợp không quy định trong thông báo.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt cho mobile của tudienanhviet.com.vn
22    Thù lao của các Thành viên
22.1    Hội đồng Thành viên được hưởng thù lao theo quyết định của Công ty trong Nghị quyết Thông thường hoặc theo các thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ của Hội đồng Thành viên do Công ty ký vào từng thời điểm, trừ khi nghị quyết hoặc thỏa thuận đó có quy định khác, thù lao đó sẽ được tính theo từng ngày.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt cho mobile của tudienanhviet.com.vn
23    Chi phí của các Thành viên
23.1    Hội đồng Thành viên được thanh toán mọi chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí khác hợp lý mà các Thành viên phải gánh chịu liên quan đến việc tham dự các cuộc họp hội đồng Thành viên hoặc các ban hoặc đại hội hoặc cuộc họp riêng của các Cổ đông nắm giữ bất kỳ loại Cổ phần hoặc giấy nợ nào của Công ty hoặc liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của các Thành viên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét