Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt cho s40


  Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt cho s40 của tudienanhviet.com.vn

Thông báo
33.1    Các thông báo được gửi đến hoặc gửi đi bởi bất kỳ người nào theo Điều lệ này sẽ bằng văn bản và có thể được gửi bằng email hoặc bất kỳ hình thức điện tử nào khác với điều kiện là một thông báo triệu tập cuộc họp Hội đồng Thành viên không cần phải bằng văn bản.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt cho s40 của tudienanhviet.com.vn
33.2    Công ty có thể gửi thông báo cho một Cổ đông trực tiếp hoặc theo đường bưu điện trong phong bì có dán tem gửi tới Cổ đông tại địa chỉ đăng ký hoặc gửi đến địa chỉ đăng ký hoặc gửi email thông báo đến địa chỉ email được Cổ đông thông báo cho Công ty gần đây nhất. Trong trường hợp đồng Cổ đông cùng nắm giữ một Cổ phần, tất cả các thông báo sẽ được gửi cho đồng Cổ đông có tên xuất hiện đầu tiên trong đăng ký thành viên của Công ty đối với việc đồng sở hữu cổ phần đó và thông báo được gửi như vậy sẽ là thông báo đầy đủ cho tất cả các đồng Cổ đông còn lại.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt cho s40 của tudienanhviet.com.vn
33.3    Một cổ đông có mặt, hoặc là trực tiếp hoặc là qua đại diện ủy quyền, tại bất kỳ cuộc họp đại hội đồng cổ đông nào hoặc của các Cổ đông của bất kỳ loại Cổ phần nào sẽ được coi là đã nhận được thông báo cuộc họp và, trong trường hợp cần thiết, về mục đích cuộc họp được triệu tập.
33.4     Tất cả mọi người có quyền sở hữu một Cổ phần sẽ chịu trách nhiệm ràng buộc bởi bất kỳ thông báo nào liên quan đến Cổ phần đó, mà trước khi tên của Cổ đông đó được đưa vào sổ đăng ký thành viên, đã được trao một cách hợp lệ cho người mà Cổ đông đó nhận chuyển quyền sở hữu.
33.5    Việc chứng minh rằng một phong bì chứa thông báo đã được ghi đúng địa chỉ, cước phí trả trước và được gửi sẽ là bằng chứng cuối cùng chứng minh thông báo đã được gửi đi. Một thông báo được coi là đã được gửi sau 48 tiếng kể từ khi phong bì chứa thông báo đó được gửi đi.
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt cho s40 của tudienanhviet.com.vn
33.6    Việc liên lạc điện tử của một thông báo (được ghi đúng địa chỉ và được gửi đến địa chỉ thư điện tử của Cổ đông được thông báo mới nhất bằng văn bản) được gửi hoặc được coi là đã được gửi vào thời điểm thông báo điện tử đó rời khỏi hệ thống thông tin của Công ty hoặc hệ thống thông tin mà bất kỳ người nào khác thay mặt Công ty gửi thông báo (tùy từng trường hợp).
 Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt cho s40 của tudienanhviet.com.vn
33.7    Một thông báo có thể được Công ty gửi cho những người được Hội đồng Thành viên công nhận là có quyền sở hữu đối với một Cổ phần do một Cổ đông qua đời, 
  Các bạn đang xem bản Từ điển anh việt cho s40 của tudienanhviet.com.vn
bị phá sản hoặc mất năng lực hành vi bằng việc gửi và nhận thông báo theo cách thức được Điều lệ này cho phép đối với việc thông báo cho một Cổ đông, gửi đến những người đó theo tên hoặc theo chức danh đại diện của người bị chết hoặc người được ủy thác của người phá sản hoặc người quản lý Cổ đông hoặc bởi bất kỳ người nào tương tự tại địa chỉ, nếu có, được cung cấp cho mục đích của những người này. Cho đến khi địa chỉ đó được cung cấp, một thông báo có thể được gửi theo bất kỳ cách nào mà lẽ ra thông báo đã được gửi nếu việc tử vong, phá sản hoặc mất năng lực hành vi đã không xảy ra. Nếu hơn một người có quyền đối với việc nhận một thông báo do một Cổ đông bị chết, bị phá sản hoặc bị mất năng lực hành vi, thông báo gửi cho bất kỳ người nào trong số những người đó là sẽ thông báo đầy đủ cho tất cả những người đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét