Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt có phiên âm


  Các bạn đang xem bản dịch Từ đển anh việt có phiên âm của tudienanhviet.com.vn

18. Quyền của các Thành viên
18.1    Tùy thuộc vào quy định của Pháp luật, Bản Thỏa thuận, Điều lệ này và các chỉ thị trong Nghị quyết Đặc biệt, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ được điều hành bởi Hội đồng Thành viên, là những người có thể thực hiện mọi quyền của Công ty ở mọi nơi trên thế giới.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ đển anh việt có phiên âm của tudienanhviet.com.vn
18.2    Không một sự thay đổi nào của Bản Thỏa thuận hoặc Điều lệ này hoặc một chỉ thị nào được đưa ra theo Nghị quyết Đặc biệt sẽ làm vô hiệu bất kỳ việc làm nào trước đây của Hội đồng Thành viên mà đáng lẽ đã có hiệu lực nếu như không có thay đổi hoặc chỉ thị đó.
18.3    Các quyền được trao theo Điều lệ này sẽ không bị hạn chế bởi bất kỳ quyền đặc biệt nào trao cho Hội đồng Thành viên theo Điều lệ này và một cuộc họp Hội đồng Thành viên có đủ số đại biểu tham dự có thể thực hiện mọi quyền hạn của Hội đồng Thành viên.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ đển anh việt có phiên âm của tudienanhviet.com.vn
18.4    Hội đồng Thành viên có quyền, thông qua giấy ủy quyền hoặc thông qua hình thức khác, chỉ định bất kỳ người nào làm đại diện của Công ty cho các mục đích đó và theo các điều kiện do Hội đồng Thành viên quyết định, bao gồm thẩm quyền để ủy quyền toàn bộ hoặc bất kỳ quyền nào của đại diện.
19    Ủy quyền của các Thành viên
19.1    Hội đồng Thành viên có thể trao bất kỳ quyền nào của mình cho bất kỳ ban nào có một hoặc nhiều Thành viên và một hoặc nhiều người khác (nếu cho là phù hợp), với điều kiện là đa số thành viên của ban đó phải là các Thành viên. Không nghị quyết nào của một ban có hiệu lực trừ khi đa số những người tham dự khi nghị quyết đó được thông qua là các Thành viên. Hội đồng Thành viên cũng có quyền trao cho thành viên quản trị của Công ty hoặc bất kỳ Thành viên nào khác (cho dù có nắm giữ chức vụ điều hành khác hay không) các quyền mà Hội đồng Thành viên mong muốn thành viên quản trị hoặc Thành viên khác đó thực hiện. Việc ủy quyền đó có thể được thực hiện theo các điều kiện do Hội đồng Thành viên đặt ra, kết hợp với hoặc không bao gồm các quyền riêng của họ và có thể được hủy bỏ hoặc thay đổi. Tùy thuộc vào các điều kiện đó, các quy định của một ban sẽ được điều chỉnh theo Điều lệ này liên quan đến các Thành viên trong phạm vi có thể áp dụng.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ đển anh việt có phiên âm của tudienanhviet.com.vn
20    Bổ nhiệm Thành viên
20.1    Hội đồng Thành viên đầu tiên sẽ do những người hoặc đa số những người ký vào Bản Thỏa thuận quyết định bằng văn bản.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ đển anh việt có phiên âm của tudienanhviet.com.vn
20.2    Hội đồng Thành viên sẽ có quyền chỉ định bất kỳ người nào làm Thành viên, để thay thế thành viên bị khuyết hoặc để làm Thành viên bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào và vào từng thời điểm mà không cần phải có chấp thuận của Công ty tại đại hội.
20.3    Công ty có quyền chỉ định bất kỳ người nào làm Thành viên thông qua Nghị quyết Thông thường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét