Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Từ điển anh việt dịch văn bản


  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt dịch văn bản của tudienanhviet.com.vn

25    Tiền thưởng và Lương hưu của các Thành viên
25.1    Hội đồng Thành viên có quyền quyết nghị rằng Công ty sẽ chi trả các lợi ích, dưới hình thức tiền thưởng hoặc tiền lương hưu hoặc bằng bảo hiểm hoặc một hình thức nào khác, cho bất kỳ Thành viên nào đã từng nhưng không còn nắm giữ chức vụ điều hành hoặc làm việc cho Công ty hoặc cho bất kỳ pháp nhân nào hiện là hoặc đã từng là công ty con của Công ty hoặc là công ty tiền nhiệm trong hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc của bất kỳ công ty con nào như vậy, và cho các thành viên trong gia đình của Thành viên đó (bao gồm vợ/chồng và vợ/chồng trước đây hoặc bất kỳ người nào hiện đang hoặc đã từng sống phụ thuộc vào Thành viên đó, và có quyền (cả trước và sau khi Thành viên đó không còn nắm giữ chức vụ hoặc công việc đó) đóng góp vào bất kỳ quỹ nào và thanh toán phí bảo hiểm để mua hoặc được hưởng lợi ích đó.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt dịch văn bản của tudienanhviet.com.vn
26    Thủ tục tiến hành họp của Hội đồng Thành viên
26.1    Tùy thuộc vào quy định của Điều lệ này, Hội đồng Thành viên có quyền quy định các thủ tục mà họ cho là phù hợp.
26.2    Một Thành viên có quyền, và theo yêu cầu của một Thành viên, Thư ký phải triệu tập cuộc họp Hội đồng Thành viên.
26.3    Các vấn đề nêu ra tại cuộc họp Hội đồng Thành viên sẽ được quyết định bởi đa số phiếu biểu quyết. Trong trường hợp ngang phiếu, chủ tọa sẽ bỏ phiếu thứ hai hoặc phiếu quyết định. Người được chỉ định làm Đại diện theo Ủy quyền bởi một hoặc nhiều Thành viên sẽ có một phiếu biểu quyết cho mỗi một Thành viên mà người đó được chỉ định ủy quyền đó ngoài phiếu biểu quyết của chính người đó với Tư cách là một Thành viên.
26.4    Hội đồng Thành viên có quyền ấn định số đại biểu dự họp tối thiểu để tiến hành thảo luận của Hội đồng Thành viên và trừ trường hợp được ấn định với số lượng bất kỳ khác, số đại biểu tối thiểu sẽ là hai cá nhân. Người là Đại diện theo Ủy quyền sẽ được tính vào số đại biểu dự họp, và bất kỳ Thành viên nào làm Đại diện theo Ủy quyền cũng sẽ được tính là một đại biểu cho mỗi Thành viên mà mình đại diện trong trường hợp Thành viên mà mình đại diện vắng mặt.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt dịch văn bản của tudienanhviet.com.vn
26.5    Bất kỳ Thành viên nào được phép tham gia vào các thủ tục của một cuộc họp  Hội đồng Thành viên bằng các phương tiện viễn thông (bao gồm điện thoại) cho phép tất cả các Thành viên khác có mặt tại cuộc họp đó có thể nghe rõ Thành viên đó và Thành viên đó có thể nghe rõ những Thành viên có mặt tại cuộc họp trong toàn bộ thời gian họp (trong mỗi trường hợp dù là tham dự họp trực tiếp hay qua phương tiện viễn thông đó) sẽ được coi là có mặt tại cuộc họp và sẽ được tính vào số đại biểu dự họp.
26.6    Hội đồng Thành viên có quyền hành động bất kể sự khuyết thiếu nào trong số lượng của hội đồng nhưng, nếu số lượng Thành viên ít hơn số đại biểu cần thiết đã ấn định, thì Hội đồng Thành viên hoặc Thành viên duy nhất còn lại chỉ có quyền hành động nhằm mục đích bổ nhiệm thành viên vào các vị trí khuyết thiếu đó hoặc nhằm mục đích tổ chức đại hội để bổ nhiệm Thành viên.
26.7    Hội đồng Thành viên có quyền chỉ định một trong số các Thành viên làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên và có quyền cách chức Chủ tịch Hội đồng của Thành viên đó vào bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi không tự nguyện đảm nhiệm chức vụ đó, Thành viên được chỉ định này sẽ chủ trì mọi cuộc họp Hội đồng Thành viên mà mình tham dự. Nếu không có Thành viên nào đảm nhiệm chức vụ đó, hoặc nếu Thành viên đảm nhiệm chức vụ đó không tự nguyện chủ trì hoặc không có mặt trong vòng năm (05) phút sau thời điểm được ấn định bắt đầu cuộc họp, các Thành viên có mặt sẽ chỉ định một trong số họ chủ trì cuộc họp.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt dịch văn bản của tudienanhviet.com.vn
26.8    Tất cả các hành động được thực hiện bởi một cuộc họp Hội đồng Thành viên, hoặc bởi một ban được Hội đồng Thành viên ủy quyền hợp lệ, hoặc bởi một người đóng vai trò như một Thành viên hoặc Thành viên Ủy quyền sẽ có hiệu lực như thể mỗi người đó đã được chỉ định một cách hợp lệ và có đủ tư cách và đã tiếp tục giữ cương vị Thành viên hoặc Thành viên Ủy quyền hoặc thành viên của ban đó và có quyền biểu quyết, bất kể sau này phát hiện rằng có sai sót trong việc chỉ định Thành viên hoặc Thành viên Ủy quyền hoặc thành viên của ban đó hoặc rằng bất kỳ ai trong các thành viên đó không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ, hoặc đã rời bỏ chức vụ, hoặc không có quyền biểu quyết.
26.9    Một nghị quyết bằng văn bản được ký bởi tất cả Thành viên, những người có quyền nhận thông báo về một cuộc họp Hội đồng Thành viên hoặc về một ban được Hội đồng Thành viên ủy quyền hợp lệ, sẽ có hiệu lực và giá trị pháp lý như thể nghị quyết đó đã được thông qua tại một cuộc họp Hội đồng Thành viên hoặc (tùy từng trường hợp) một cuộc họp do một ban được Hội đồng Thành viên ủy quyền hợp lệ tổ chức và có thể bao gồm một số tài liệu dưới hình thức tương tự và đều được ký bởi một hoặc nhiều thành viên hoặc, trong trường hợp là một ban, thành viên của ban đó với điều kiện là nghị quyết được ký bởi Thành viên Ủy quyền không cần phải được ký bởi người chỉ định Thành viên Ủy quyền và, nếu nghị quyết được ký bởi Thành viên đã chỉ định Thành viên Ủy quyền, nghị quyết không cần phải ký bởi chính Thành viên Ủy quyền đó.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt dịch văn bản của tudienanhviet.com.vn
26.10    Một Thành viên có quyền biểu quyết về bất kỳ giao dịch hoặc thu xếp nào hoặc bất kỳ giao dịch hoặc thu xếp được dự kiến nào mà Thành viên đó có lợi ích trong đó và lợi ích đó đã được Thành viên đó công khai theo Điều lệ này và, nếu Thành viên đó biểu quyết, thì phiếu biểu quyết của Thành viên đó sẽ được tính và Thành viên đó sẽ được tính vào số đại biểu cần thiết tham dự bất kỳ một cuộc họp Hội đồng Thành viên nào mà tại đó giao dịch hoặc thu xếp đó hoặc giao dịch hoặc thu xếp được dự kiến đó sẽ được đưa ra trước Hội đồng Thành viên để xem xét.
  Các bạn đang xem bản dịch Từ điển anh việt dịch văn bản của tudienanhviet.com.vn
26.11    Khi những đề xuất đang được xem xét liên quan đến việc bổ nhiệm hai Thành viên trở lên cho các chức vụ hoặc để làm việc với Công ty hoặc với bất kỳ pháp nhân nào mà Công ty có góp vốn, những đề xuất đó có thể được chia tách để xem xét riêng liên quan đến từng Thành viên và mỗi người trong Hội đồng Thành viên sẽ có quyền biểu quyết và được tính vào số đại biểu tham dự họp cho mỗi nghị quyết ngoại trừ trường hợp liên quan đến việc bổ nhiệm của chính Thành viên đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét